Sabtu, 30 Mei 2009

UPPASA

Umpasa Umum

Bintang ma narumiris tu ombun nasumorop,
Anak pe riris boru pe torop.

Tubu ma hariara diholang-holang ni huta, dakkanai tanggo pinarait-aithon,
Tubu ma di hamu anak na marsahala dohot boru namartua, sitongka panahit-nahiton.

Turtu ma ninna anduhur Tio ma ninna lote,
Hata nauli nadenggan naung dipasahat hamu
Sai unang ma muba unang mose.

Si titik ma si gompa, Golang golang pangarahutna,
Tung songon on pe sipanganon na tupa di jolonta on,
Sai godang ma pinasuna.

Jolo tinittip sanggar
Umbahen huru-huruan,
Jolo sinungkun marga
Asa binoto partuturan.

Napuran tano-tano
Rangging marsiranggongan,
Tung pe badanta padao-dao
Tondinta ma marsigomgoman.

Tubu ma halosi di dolok ni Pintu batu,
Hami do na mangulosi Debata ma na mamasu-masu

Sahat sahat di solu ma Sai sahat ma tu bontean,
Nunga sahat hita mangolu Sai sahat ma tupanggabean.

Pir ma tondi madingin Horas tondi matogu
Mamora hamu madingin Leleng ma hamu mangolu

Tampulan sibaganding Diatas na pangiringan
Tugabenama hamu saluhutna Tondi muna sai masipairing-iringan

Sinuan hariara bahen partungkoan di tonga ni huta
Sinur ma napinahan tugabena naniula
Nadihuta unang marmara
Horas-horas ma hamu Sasude tumpakon ni Tuhanta Namartua

Tangki ma jala walang Galinggang jala garege
Tubu ma anak partahi jala ulu balang Dohot boru maduma jala pareme

Tubu ma sanggar di holbung-holbung Tubu arung di honuk-honuk
Tubu ma dihamu anak namalo marpollung Dohot boru namalo marsonduk

Tubuan lak-lak tubuan singkorung Di dolok ni purbatua
Tubuan anak tubuan boru Dongan muna saur matua

Andor ris ma andor ras Didolok ni lobutua
Torkis-torkis ma horas-horas Jala dapotan tua

Pinantingkon hujur Tu julu ni topian
Horas ma hamu saluhut Jala dapotan pancarian

Bagol namadungdung Tupilo-pilo namarajar
Dao ma nalungun Sai ro ma na jagar tu joloan on

Bagol bogil Bagol so habal-balan
Salpu ma nahansit Sai ro ma najagar tujoloan on

Balintang ma pagabe Tumundalhon sitadoan
Ari mu ma gabe Asal ma hamu masipaolo-oloan

Diruma Pohki Bahul-bahul pansalongan
Pir ma tondi Jala luma panamotan

Dangka ni sitorop Pinanghait-haithon
Tubu ma anak dohot boru Sitongka panahit-nahiton

Bintang ma narumiris Ombun nasumorop
Anak pe riris Boru pe torop

Eme si tamba tua ma parlinggoman ni si borok
Amanta Debata do Si lehon tua saluhut na ma hitaon diparorot.

Angka Umpasa Di Na Marunjuk

Di tingki na Marunjuk sude do angka umpasa na di na Marhata Sinamot boi dohonon alai angka on ma tambana.

TULANG NI HELA

Bulung na matampuk, bulung ni si marlasuna;
Nungga hulajo jambar tintin marangkup, dohonon ma hata pasupasuna.

Hot pe jabui sai tong do i margulanggulang;
Tung sian dia pe mangalap boru bere i, sai hot do i boru ni tulang.

Sai tong do i lubang nang pe dihungkupi rere;
Sai hot do i boru ni tulang manang na boru ni ise pe dialap bere.

Laklak ma diginjang pintu singkoru ginolomgolom;;
Sai maranak ma nasida sampulu pitu, marboru sampulu onom.

Urat ni nangka ma tu urat ni hotang;
Tu dia pe nasida mangalangka ba sai disi ma nasida dapotan.

Angka Umpasa Sidohonan Di Tingki Na Mangulosi Penganten

Opatopat do i sasitel asa lengkap

i ma na sumintahon:
- Asa hot parsaripeon i.
- Asa gabe.
- Asa sahat sintasinta i.
- Asa denggan pansarian.

Di ginjang do arirang, di toru panggonggoman;
Badanmuna ma na so sirang, tondimuna sai masigonggoman.

Giringgiring ma gostagosta, tu boras ni Singkoru
Sai tibu ma hamu mangiring-iring tibu mangompaompa angka anak dohot boru.

Rimbur ni pangkat matu rimbur ni hotang;
Tung aha pe dijama hamu, sai i ma parohon pansamotan.

Sahat sahat ni solu sahat ma tu bontean;
Sahat ma hamu leleng mangolu, sahat tu panggabean.

Mandurung di Aek Natolu manjala di Siguragura;
Rap leleng ma hamu mangolu, sahat tu na saur matua.

Hata Umpasa Ni Parboru Di Tingki Mangulosi Ama Ni Hela

Dolok ni Purbatua donok tu Siborotan;
Sai saur ma hamu sarimatua jala tiur nang pansamotan.


Tubu ma tambinsu di toru ni pinasa;
Sai torop ma tubu di hamu angka pahompu na bisuk huhut na uli basa.

Hau simartolu ditombak ni Panamparan;
Sai leleng ma hamu mangolu dihaliangi angka pomparan.

Eme na marbiur dilambung ni hariara;
Sai matorop ma pomparanmuna jala maribur huhut matakkang jala manjuara.

Umpasa Tu Na Baru Marbagas

Dakka ni arirang, peak di tonga onan,
Badan muna naso jadi sirang, tondi mu marsigomgoman.

Giring-giring ma tu gosta-gosta, tu boras ni sikkoru,
Sai tibu ma hamu mangiring-iring, huhut mangompa-ompa anak dohot boru.

Rimbur ni Pakkat tu rimbur ni Hotang,
Sai tudia pe hamu mangalakka, sai tusima hamu dapot pansamotan.

Dekke ni sale-sale, dengke ni Simamora,
Tamba ni nagabe, sai tibu ma hamu mamora.

Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan,
Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.

Sahat solu, sahat di parbinsar ni ari,
Leleng ma hamu mangolu jala di iring-iring Tuhan ganup ari.

Mangula ma pangula, dipasae duhut-duhut
Molo burju marhula-hula, dipadao mara marsundut-sundut

Ruma ijuk tu ruma gorga,
Sai tubu ma anakmuna na bisuk dohot borumuna na lambok marroha

Anian ma pagabe tumundalhon sitodoan,
Arimu ma gabe molo marsipaolo-oloan.

Gadu-gadu ni Silindung, tu gadu-gadu ni Sipoholon,
Sai tubu ma anakmuna 17 dohot borumuna 16.

Andor hadukka ma patogu-togu lombu,
Sai sarimatua ma hamu sahat tu na patogu-togu pahoppu.

Umpasa Mangampu

Bulung ni Taen tu bulung ni Tulan
Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan,

Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon
Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon.

Ni durung si Tuma laos dapot Pora-pora
Molo mamasu-masu hula-hula mangido sian Tuhan,
Napogos hian iba, boi do gabe mamora.

Songgop si Ruba-ruba tu dakka ni Hapadan,
Angka pasu-pasu na ni lehon muna,
Sai dijangkon tondi ma dohot badan.

Mardakka Jabi-jabi, marbulung ia si Tulan
Angka pasu-pasu na pinasahat muna,
Sai sude mai dipasaut Tuhan.

Naung sampulu sada, jumadi sampulu tolu,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai anggiatma padenggan ngolu-ngolu.

Naung sapulu pitu, jumadi sapulu ualu,
Angka pasu-pasu pinasat muna hula-hula nami,
Diampu hami ma di tonga jabu.

Turtu ninna anduhur, tio ninna lote,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai unang ma muba, unang mose.

Habang pidong sibigo, paihut-ihut bulan,
Saluhut angka na tapangido, sai tibu ma dipasaut Tuhan.

Obuk do jambulan, nidandan ni boru Samara
Pasu-pasu na mardongan tangiang sian hula-hula,
Mambahen marsundut-sundut soada mara.

Tinapu bulung nisabi, baen lompan ni pangula
Sahat ma pasu-pasu na nilehon muna i tu hami,
Sai horas ma nang hamu hula-hula.

Suman tu aek natio do hamu, riong-riong di pinggan pasu,
Hula-hula nabasa do hamu, na girgir mamasu-masu.

Umpasa Partuturan

"Habang binsusur martolutolu,
Malo martutur padenggan ngolu."

Artinya: Kebijaksanaan menghadapi ketiga unsur DNT akan memperbaiki penghidupan.

"Habang sihurhur songgop tu bosar,
Na so malo martutur ingkon maos hona osar.

Artinya: Kebodohan, kelalaian dan keserakahan dalam menghadapi ketiga unsur DNT akan membuat orang tergeser-geser. Maksud "tergeser-geser" (bahasa Batak "hona osar') ialah terpaksa berpindah-pindah tempat, karena tak disukai orang, akibatnya melarat.

"Hosuk humosukhosuk, hosuk di tombak ni Batangtoru;
Porsuk nina porsuk, sai umporsuk dope na so maranak so marboru".

Artinya : Penderitaan yang, paling berat ialah tidak berketurunan.

"Tinaba hau toras bahen sopo tu balian,
Na pantun marnatoras ingkon dapotan parsaulian,
Alai na tois marnatoras, olo ma i gomahon ni babiat."

Artinya : Yang menghormati orang tuanya akan menerima kebahagiaan, tetapi yang durhaka terhadap orang tuanya mungkin akan diterkam harimau.

"Sada sangap tu ama, dua sangap tu ina."
Artinya : Satu penghormatan terhadap bapak, tetapi dua terhadap ibu.
Maksudnya : Di samping menerima penghormatan biasa yang diterima oleh kaum bapak, maka ibu harus lagi menerima penghormatan istimewa, karena ibu itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk melahirkan anak-anak yang membawa kebahagiaan tertinggi dalam rumah tangga orang Batak.

"Marboras ia singkoru, marmutik ia timbaho,
Dos do na maranggi boru dohot halak na-marbao."
Artinya : Penghormatan terhadap istri adik kita sama dengan penghormatan terhadap istri saudara lelaki istri kita.

"Habang pidong pua manjoloani sidaodao,
Sai mangunsisi do nasa tua sian jolma na so marpaho,
Sipalea natuatua na so umboto adat marbao."
Artinya : Segala tuah akan menyisih (lari) dari orang yang tidak memperdulikan sopan santun dan yang tidak menghormati orang tua dan tidak tahu adat terhadap "bao"

Poda do sibahen na sursuran;

Roha do sibahen dao ni partuturan.
Artinya : Pelajaran-pelajaran yang diterimalah menentukan kepandaian seseorang dan hatilah yang menentukan batas-batas "partuturan". Maksudnya : kemauan dan suka hati oranglah yang menentukan batas-batas "pertuturan" nya. Mau luas bisa, mau sempit boleh juga. Dengan sempit dimaksud hanya famili dikenal saja. Kalau dikatakan luas, maka turutlah semua famili yang belum dikenal dan yang belakangan inilah yang paling banyak. Dapatlah kita bayangkan betapa banyaknya jumlah itu, bila kita ingat bahwa "hulahula" dan "boru" semua teman sermarga kita turut menjadi "hulahula" dan "boru" kita.

Akka Umpasa Na Asing

Napuran tano-tano rangging marsiranggongan,
Badan ta i padao-dao, tondita i marsigomgoman.

Simbora ma pulguk, pulguk di lage-lage,
Sai mora ma hita luhut, huhut horas jala gabe.

Hariara madungdung, pilo-pilo na maragar,
Sai tading ma na lungun, ro ma na jagar.

Sinuan bulu sibahen na las,
Tabahen uhum mambahen na horas.

Tuat si puti, nakkok sideak,
Ia i na ummuli, ima ta pareak.

Eme ni Simbolon parasaran ni si borok,
Sai horas-horas ma hita on laos Debata ma na marorot.

Martahuak ma manuk di bungkulan ni ruma,
Horas ma hula-hulana,songoni nang akka boruna.

Sititik ma sigompa, golang-golang pangarahutna,
Tung so sadia pe naeng tarpatupa, sai anggiat ma godang pinasuna.

Pinasa ni Siantar godang rambu-rambuna,
Tung otik pe hatakki, sai godang ma pinasuna.

Aek godang tu aek laut,
Dos ni roha sibaen na saut.

Marmutik tabu-tabu mandompakhon mataniari,
Sai hot ma di hamu akka pasu-pasu, laho marhajophon akka na sinari.

Bona ni pinasa, hasakkotan ni jomuran,
Tung aha pe dijama hamu, sai tong ma dalan ni pasu-pasu.

Dolok ni Simalungun, tu dolok ni Simamora
Salpu ma sian hamu na lungun, sai hatop ma ro si las ni roha.

Mandurung di aek Sihoru-horu, manjala di aek Sigura-gura
Udur ma hamu jala leleng mangolu, hipas matua sonang sora mahua.

SONGONI MAJO HATA - HATA UPPASA NA HUBOTO.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar